System Sygnalizacji Alarmu Pożarowego

projekt systemu sygnalizacji alarmu pożarowego centrala alarmowa

  Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pożarowej (SAP) jest:
 • wykrycie pożaru we wczesnym jego stadium,
 • zaalarmowanie obsługi o zagrożeniach pożarowych,
 • odpowiednie wysterowanie urządzeń technicznych odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową budynku (system wentylacji bytowej i pożarowej),
 • wysterowanie sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
 • wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego dla przesłania sygnałów alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,
 • monitoring wszystkich elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynku.
dokumentacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego czujnik alarmowy W skład instalacji wchodzą zwykle:
 • centrala SAP,
 • optyczne czujki dymu,
 • czujki temperaturowe,
 • ręczne ostrzegacze pożarowe,
 • sygnalizatory optyczno-akustyczne,
 • moduły sterująco-monitorujące.
dokumentacja SAP moduł ROP Procedura alarmowa systemu SAP
 1. Alarm I stopnia (wstępny, wewnętrzny) wywołany przez czujkę, przeznaczony wyłącznie dla obsługi. Sygnalizowany jest w centralce SAP, wymaga potwiewrdzenia przez obsługę w czasie T1. W przypadku braku potwierdzenia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.
 2. Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obsługa zobowiązana jest dokonać rozpoznania zagrożenia w czasie T2, w przypadku fałszywego zagrożenia alarm może być skasowany na panelu obsługi centralki.
 3. Po upływie czasu T2, alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (pełny, pożarowy), podczas którego następuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej oraz urządzenia transmisji alarmu do PSP.
 4. Użycie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje natychmiastowe przejście systemu w stan alarmu II stopnia; funkcja taka umożliwia również obsłudze skrócenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono pożar.
projekt sygnalizacji alarmu pożarowego moduł wejść/wyjść Automatyczne powiadamianie PSP Centralka systemu SAP powinna być wyposażona w moduł do wysterowania urządzeń transmisji alarmu do PSP.
System będzie przekazywał w sposób automatyczny sygnały:
 • zbiorczego sygnału alarmu pożarowego II stopnia,
 • zbiorczego sygnału alarmu uszkodzeniowego.
Przykładowe funkcje wykonawcze i monitorujące systemu SAP
Funkcje sterujące:
 • sterowanie wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej,
 • sterowanie klap pożarowych,
 • sterowanie systemem DSO,
 • odcięcie zewnętrznych źródeł dźwięku,
 • sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego,
 • sterowanie bramami, szlabanami,
 • zwolnienie kontroli dostępu na drogach ewakuacji,
 • sterowanie innymi urządzeniami zgodnie z algorytmem pożarowym.
projekt SAP sygnalizator alarmowy Funkcje monitorujące:
 • monitoring otwarcia/zamknięcia wszystkich klap pożarowych w budynku,
 • monitoring stanu centralek oddymiania grawitacyjnego,
 • monitorowanie zasilaczy modułów i klap,
 • monitoring elementów instalacji hydrantowej,
 • monitoring zamknięcia drzwi dymoszczelnych.
W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych sygnałów technicznych centrala SAP jedynie informuje o zaistniałym zdarzeniu. Obsługa obiektu jest zobowiązana do sprawdzenia zasygnalizowanego zdarzenia i usunięcia usterki.Powrót Oferta
Strona Główna | O mnie | Oferta | Linki | Kontakt